Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

Muziek Mozaïek

17:00 20:00


Problemen met afspelen?
Gebruik een andere browser of
klik hier

Problemen met afspelen?
klik hier

Now on air

Muziek Mozaïek

17:00 20:00

Background

Wedstrijdreglement

The Dutch Eagles wedstrijd

Dit deel van het reglement is specifiek van toepassing voor de wedstrijd om tickets te winnen voor het concert van The Dutch Eagles op vrijdag 6 maart 2020 in de Zoerla in Westerlo.

Om deel te nemen vult u het wedstrijdformulier (wedstrijdvraag en contactgegevens) in op wfm.be. We geven in totaal 3x 2 tickets weg. Als u na afloop van de wedstrijd (4 maart 2020 – 23:59:59) bij de winnaars hoort, wordt u hiervan per mail op de hoogte gebracht vanaf 5 maart. Uw gegevens worden doorgegeven aan de organisator van het concert, dewelke de tickets zullen klaarleggen aan de kassa van het evenement.

Verder is het algemene wedstrijdreglement van toepassing.

 


Algemeen wedstrijdreglement

 1. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die vzw V.R.H. (hierna WFM), met adres te 2260 Westerlo, Pastoor Binckstraat 12, (mede) organiseert. Per wedstrijd kunnen specifieke aanvullende deelnemingsvoorwaarden gelden. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene.
 2. Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:
 • de medewerkers van WFM en haar gelieerde vennootschappen,
 • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
 • de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. WFM houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door WFM opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.
  WFM kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door WFM voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.
 1. Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.
 2. Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.
 3. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.
 4. Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door WFM, is dan ook voor een termijn van een maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door WFM. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.
 5. WFM maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. WFM kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.
  Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
  Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.
  Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. Indien een prijs verstuurd wordt, kan WFM niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan WFM eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.
  Voor prijzen ter beschikking gesteld door een partner van WFM geldt, dat deze onder de verantwoordelijkheid van de partner valt en dat WFM niet aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele gebreken aan de ter beschikking gestelde prijs.
 1. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.Uitslagen en beslissingen van WFM en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
 1. WFM kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van WFM ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan WFM niet verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem of een probleem bij de postdiensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.
 2. De winnaars van de wedstrijd verlenen WFM de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van WFM.
 3. WFM kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

 

Wedstrijdreglement
4 januari 2016